Financovanie

Keďže pracujeme s TOP materiálmi v zatepľovaní, i samotné financovanie musí byť TOP. Preto pracujú naši ekonómovia systematicky:
  • Na základe ekonomických podkladov pripravia naši ekonómovia Analýzu finančných možností daného bytového domu, aby vlastníci mali okamžite aktuálny prehľad o možnom rozsahu obnovy bytového domu. Našim cieľom je nájsť také zdroje financovania obnovy bytového domu, aby boli čo najmenej zaťažené peňaženky vlastníkov. Vždy sa vlastníci rozhodujú podľa svojich finančných možností a táto Analýza je im k tomu veľmi nápomocná.
  • Na schôdzi/zhromaždení vlastníkov prezentujeme aktuálne možnosti financovania obnovy bytového domu, najmä z prostriedkov ŠFRB. Tým, že sa naši ekonómovia zúčastňujú na schôdzi/zhormaždení vlastníkov, nielenže prezentujú vlastníkom aktuálne ponuky jednotlivých bánk, ale i priamo zodpovedajú vlastníkom všetky otázky ohľadom zabezpečenia, čerpania a ostatných podmienok čerpania úveru. 
  • Po odsúhlasení vlastníkmi vypracujeme návrh zápisnice tak, aby spĺňala všetky náležitosti.
  • Pripravíme celú žiadosť o úver na podpis správcovi bytovému domu/predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
  • Po odsúhlasení úveru, priznaní podpory zo ŠFRB, v spolupráci so správcom/predsedom spoločenstva splníme podmienky čerpania úveru.